NUTRITIONAL FACT

Sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month, ito ay isang paalala na ang breastfeeding ay ang pinakamabuti para sa iyo at iyong sanggol. #NationalBreastFeedingMonth2018AA