Alaga Kay Nanay Package

"I've found the entire process of being pregnant to be such a miraculous, beautiful time." - Mary Helen Bowers Ang pagbubuntis ay isa sa mga biyaya na kailangan ipag-pasalamat, paghandaan at ingatan. Ang "Alaga kay Nanay" packages ay regalo na maibibigay natin sa mga Nanay. Magtungo at alamin sa inyong OB Gynecologist ang abo't kaya na presyo ng "Alaga"! #AlagakayNanayPackage #HealthyNanay #YourHealthOurService
Read More