Sleep Study available at HealthServ

Ang malakas na paghilik ay nakakaistorbo at minsa'y sinyales ng ibang sakit. Magpakonsulta na sa inyong doctor upang malaman kung delikado na ba ito at kung kailangan mo ang Sleep Study o Polysomnography. Ito ay isang test upang makatulong sa pagdiagnose ng sleep disorders tulad ng sleep apnea at insomnia. Para sa mga katanungan ukol sa test na ito, maaring tumawag sa (049) 536-4858 local 104. #HealthServ #YourHealthOurService
Read More